Giống cây táo Thái Lan

  • Tên khoa học: Moringa oleifera.
  • Tên địa phương: Táo Thái Lan
  • Thu hoạch: 18 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam